Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Elevforsikring

Oppland fylkeskommune har tegnet en ulykkesforsikring som gjelder for elever i videregående opplæring. Hvis en skade inntreffer, så ta kontakt med skolens ledelse.

Forsikringen gjelder for

 • Elever ved videregående skoler
 • Elever ved folkehøgskoler
 • Elever ved skoler for sosialmedisinske institusjoner
 • Elever som går på skole i andre fylker hvor det ikke foreligger forsikringsdekning
 • Ungdom som ikke er elever i den ordinære videregående skole, men har en kombinasjon av skole og praktisk arbeid (oppfølgingstjenesten)

Forsikringen er fra 01.01.11 plassert i AIG og har polisenummer 104-7973.

Når gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder når elevene, under skolens ledelse og ansvar, deltar i undervisning, idrettsøvelser, ekskursjoner, reiser, stevner og lignende. Forsikringen gjelder også i skolens naturlige nærområder i ordinær skoletid samt på direkte vei til og fra skolen.

For internatskoleelever gjelder forsikringen også under opphold på skole/internat utenfor ordinær skoletid og på direkte reise til og fra skolen i forbindelse med ferier og lignende.

For elever som er utplassert i næringslivet, gjelder ulykkesforsikringen når utplasseringen inngår som ledd i undervisningen. Forsikringen gjelder i ordinær arbeidstid og på direkte reise til og fra arbeidsstedet.

Hva omfatter forsikringen?

Forsikringen omfatter personskade som følge av et ulykkestilfelle med følgende forsikringssummer:

 • Medisinsk invaliditet (100 %): 5 G
 • Død: 1 G
 • Behandlingsutgifter innen 3 år inntil: 1 G
  Egenandel 500 kroner per skadetilfelle

G = Folketrygdens grunnbeløp som per per 1. mai 2017 er satt til 93 634 kroner.

Yrkesskadeforsikring

Lov om yrkesskadeforsikring pålegger arbeidsgiver/bedriften å tegne yrkesskadeforsikring for alle som er i dennes tjeneste, herunder utplasserte elever.

Yrkesskadeforsikringen omfatter arbeidsulykke/yrkesskade og yrkessykdom som har oppstått under arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden og som fører til:

 • Lidt tap, tap i framtidig erverv og utgifter som skaden antas å påføre arbeidstaker i framtiden
 • Varig og betydelig skade av medisinsk art
 • Dødsfall

For at ulykken/sykdommen skal gi rett til erstatning, må denne være godkjent som yrkesskade/-sykdom etter Rikstrygdeverkets bestemmelser.

Det er utarbeidet egne forskrifter om standarderstatning ved arbeidsuførhet, medisinsk invaliditet og/eller død.

Sist oppdatert 29.06.2017
Fant du det du lette etter?