Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Matematikk for samfunnsfag

Formål med faget

Matematikk brukes til å utforske universet, systematisere erfaringer og beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger. 

Programfaget matematikk for samfunnsfag gir øvelse i modellering. Det skal gi elevene anledning til å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk og deretter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder. Disse ferdighetene skal gi elevene en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Matematikken blir på den måten et hjelpemiddel både innen økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering. 

Matematikk S1

Programfaget tilbys på Vg2.

Timetall: 5

Vurdering: Standpunktkarakter. Muntlig eksamen (lokalgitt).

Hovedområder

  • Algebra
  • Funksjoner
  • Sannsynlighet
  • Lineær optimering

Algebra 
Hovedområdet handler om regning med bokstaver og symboler, og omforming av og regning med formler. Lineære, kvadratiske og rasjonale uttrykk, logaritmeuttrykk, eksponentialuttrykk og eksponentiell vekst. 

Funksjoner 
Hovedområdet handler om å analysere hvordan en størrelse varierer avhengig av en annen størrelse. Empiriske funksjoner, polynomfunksjoner, potensfunksjoner, rasjonale funksjoner, logaritmefunksjoner og eksponentialfunksjoner. Regresjon veksthastighet, derivasjon og grafer. 

Sannsynlighet 
Hovedområdet handler om sannsynlighetsregning som grunnlag for statistiske metoder. Uavhengighet, betinget sannsynlighet, ordnede og ikke-ordnede utvalg, binomiske og hypergeometriske sannsynlighetsmodeller. 

Lineær optimering 
Hovedområdet handler om lineær optimering som et nyttig verktøy innen økonomi. Lineære likninger og ulikheter. 

Matematikk S2

Programfaget tilbys på Vg2 og bygger på matematikk S1.

Timer: 5

Vurdering: Skriftlig eksamen (sentralgitt) eller muntlig eksamen (lokalgitt).

Hovedområder

  • Algebra
  • Funksjoner
  • Sannsynlighet og statistikk

Algebra 

Hovedområdet handler om regning med polynomer og rasjonale uttrykk, og analyse og beregning av endelige og uendelige summer av tall. Polynomer og polynomdivisjon, lineære likningssystemer, rekker og konvergens. 

Funksjoner 
Hovedområdet handler om generelle derivasjonsregler. Drøfting av polynomfunksjoner, potensfunksjoner, rasjonale uttrykk, logaritmefunksjoner og eksponentialfunksjoner. Bruk av funksjoner til modellering innen økonomi og ulike vekstfenomener. 

Sannsynlighet og statistikk 
Hovedområdet handler om å beskrive og analysere tilfeldige variasjoner og systematiske tendenser i en rekke praktiske situasjoner. Stokastiske variabler, forventning, varians og standardavvik, normalfordeling, sentralgrensesetningen og hypotesetesting.

Lenker

Matematikk S1 og S2

Læreplan i matematikk S1 og S2

Sist oppdatert 01.12.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering