Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

IKO - identifisering, kartlegging, oppfølging

IKO-modellen skal hindre frafall i videregående skole.

Oppland fylkeskommune deltar sammen med fire andre fylkeskommuner i et nasjonalt prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet - IKO-prosjektet.

IKO-prosjektet skal evalueres, og forskerne skal innhente registerdata om alle elever som starter i Vg1 høsten 2017.

Gode erfaringer i Akershus

IKO-modellen er utviklet for å identifisere ungdom som av ulike årsaker ikke har utbytte av opplæringen, kartlegge årsaken og følge dem opp slik at de får motivasjon til å fullføre utdanningen. Kartleggingen omfatter blant annet samtaler med hver enkelt elev ved skolestart for å avdekke eventuelle områder eleven trenger tettere oppfølging på.

Akershus fylkeskommune har siden begynnelsen av 2000-tallet pålagt de videregående skolene å bruke IKO-modellen. Av utdanningsmyndighetene blir modellen trukket fram som en velegnet måte å utvikle gode og varige systemer rundt elevoppfølging på. 

IKO-prosjektet som nå prøves ut i disse fem nye fylkene er et forskningsprosjekt for å teste om modellen har samme effekt som i Akershus.

Informasjonsbrev om IKO-forskningsprosjektet - norsk (PDF, 194 kB)

Informasjonsbrev om IKO-forskningsprosjektet - engelsk (PDF, 193 kB)

IKO-modellen

Å redusere frafall i videregående opplæringer et av hovedmålene for grunnopplæringen i Norge. IKO-modellen bidrar med systematiske metoder i skolenes arbeid for å hindre frafall. Modellen består av tre deler:

  •  Identifisering: Identifisere elever som har mangelfullt utbytte av normal oppfølging.
  •  Kartlegging: Finne årsaken til elevens utfordringer, og definere behov for videre oppfølging.
  •  Oppfølging: Sette inn målrettede tiltak for å gi elevene best mulig utbytte av skolegangen.

IKO-modellen innebærer identifisering og kartlegging av faglige og sosiale utfordringer. Oppfølgingstiltak skal settes inn raskt og være tilpasset hver enkelt elev.

Mer fleksibilitet i opplæringen

Hovedtyngden av elever i den videregående skolen kan følge den ordinære opplæringen. Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, følges tett opp gjennom spesialundervisning.

Gjennom IKO vil en tredje elevgruppe identifiseres. Dette er elever som har behov for tettere oppfølging i en begrenset periode. Målet er at elevene løftes opp til et faglig og/eller sosialt nivå som gjør dem i stand til å følge ordinær opplæring igjen.

Alle de videregående skolene i Oppland deltar

Alle våre videregående skoler i Oppland deltar i prosjektet. Fem av skolene er tiltaksskoler og fem er kontrollskoler. Det er tiltaksskolene som skal ta i bruk modellen. Kontrollskolene skal fortsette sitt gode utviklingsarbeid, men skal ikke ta i bruk denne konkrete modellen. Tiltaksskolene i Oppland er: Nord-Gudbrandsdalen, Lillehammer, Gjøvik, Hadeland og Lena-Valle videregående skole.

Forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus skal evaluere effekten av IKO-modellen. Akershus fylkeskommune har utviklet modellen og deltar i prosjektet som mentor. Prosjektet finansieres gjennom Kunnskapsdepartementet og varer i tre år. Prosjektet avsluttes i februar 2019.

Prosjektleder for Oppland fylkeskommune er Oskar Wiklund

Sist oppdatert 24.08.2017